fbpx

Všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny

PREAMBULA

Tieto Všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny stanovujú podmienky a pravidlá licitácie kúpnej ceny vo vzťahu k nehnuteľnostiam ponúkaným/inzerovaným sprostredkovateľom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ktoré prejavia záujem o kúpu inzerovanej nehnuteľnosti.

1.1. Sprostredkovateľ: je spol. JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária, so sídlom 1. Mája 15/15, 956 22 Prašice, IČO: 52088138, DIČ: 1086301744, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, č.: 470-20278 alebo Sandra Kratochvílová, so sídlom A. Hlinku 55/55, 921 01 Piešťany, IČO: 50149504, DIČ: 1075748234.

1.2. Nehnuteľnosť: je nehnuteľnosť ponúkaná/inzerovaná Sprostredkovateľom na podklade sprostredkovateľskej zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti

1.3 Vlastník nehnuteľnosti: je vlastníkom nehnuteľností riadne evidovaným aj príslušným katastrom nehnuteľností, ktorý má so Sprostredkovateľom platne uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu v ktorej vopred súhlasil s možnosťou licitácie kúpnej ceny podľa podmienok uvedených nižšie a zaväzuje sa v plnej miere akceptovať najvyššiu ponuku kúpnej ceny dosiahnutú ako výsledok procesu licitácie kúpnej ceny podľa podmienok uvedených nižšie.

1.4 Licitácia kúpnej ceny: je navyšovanie kúpnej ceny Nehnuteľnosti zo strany záujemcov o kúpu nehnuteľností ponúkanej v rámci sprostredkovania podľa podmienok uvedených nižšie.

1.5. Záujemca o kúpu nehnuteľností: je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom prejavila záujem o kúpu Nehnuteľnosti.

1.6 Kúpna cena: je kúpna cena Nehnuteľnosti ponúkaná/inzerovaná Sprostredkovateľom

II. PODMIENKY LICITÁCIE KÚPNEJ CENY

2.1. V prípade, že o Nehnuteľnosť prejaví záujem viacero Záujemcov o kúpu, má Sprostredkovateľ právo oznámiť všetkým týmto Záujemcom o kúpu nehnuteľností formou sms správy resp. akýmkoľvek iným preukázateľným spôsobom začiatok procesu Licitácie kúpnej ceny.

2.2 Účastníkom procesu Licitácie kúpnej ceny môže byť jednak Záujemca o kúpu nehnuteľností ako aj akékoľvek iné osoby, ktoré sa do procesu zapoja na podklade informácii od Sprostredkovateľa, Záujemcu o kúpu nehnuteľností alebo Vlastníka nehnuteľnosti (ďalej ako „Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny“). Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojí do procesu Licitácie kúpnej ceny tým vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami Licitácie kúpnej ceny a berie v plnej miere na vedomie, že Vlastník nehnuteľností, si vyhradzuje právo uzavrieť Dohodu o rezervácii nehnuteľností alebo Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne aj budúcu Kúpnu zmluvu s osobou, ktorá v rámci procesu Licitácie kúpnej ceny ponúkne najvyššiu ponuku navýšenia Kúpnej ceny. Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojí do procesu Licitácie kúpnej ceny tým zároveň berie na vedomie a vyjadruje súhlas, s tým, že v prípade, že jeho ponuka navýšenia Kúpnej ceny bude najvyššia, jeho nárok na uzavretie budúcej Kúpnej zmluvy vzniká až momentom, keď najneskôr do 7 prac. dní táto osoba uzavrie s Vlastníkom nehnuteľností a Sprostredkovateľom Dohodu o rezervácii nehnuteľností alebo Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zároveň zloží na úschovný účet Sprostredkovateľa rezervačný poplatok/zábezpeku vo vopred oznámenej výške, nedodržaním tejto podmienky stráca Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý sa zapojil do procesu Licitácie kúpnej ceny právo na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy s Vlastníkom nehnuteľnosti za ním navrhovanú ponuku navýšenia Kúpnej ceny a toto právo pripadne osobe, ktorá sa zapojila do procesu Licitácie kúpnej ceny /Účastníkovi procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý podal druhú najvyššiu ponuku navýšenia Kúpnej ceny, pričom obdobne sa postupuje aj ďalej v poradí ďalších Účastníkov procesu Licitácie kúpnej ceny.

2.3 V oznámení o začatí procesu Licitácie kúpnej ceny Sprostredkovateľ oznámi Účastníkom procesu Licitácie kúpnej ceny nasledovné informácie:

2.3.1 dátum a čas dokedy (ďalej ako „Uzávierka ponúk“) môžu Účastníci procesu Licitácie kúpnej ceny zaslať svoju ponuku navýšenej Kúpnej ceny (celková výška ceny), za ktorú majú záujem uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu

2.3.2 výzvu na predloženie ponuky navýšenia Kúpnej ceny

2.3.3 kontaktné údaje pre zasielanie ponuky navýšenej Kúpnej ceny (na ponuky zaslané na iné kontaktné údaje sa neprihliada )

2.3.4 výšku rezervačného poplatku/zábezpeky, ktorú je Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny povinný zložiť na úschovný účet Sprostredkovateľa v súlade s bodom 2.2. tohto článku.

2.4 V odpovedi na výzvu na predloženie ponuky navýšenia Kúpnej ceny Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny musí uviesť výšku celkovej ním ponúkanej kúpnej ceny (navýšenia Kúpnej ceny), kontaktné údaje na seba a identifikáciu Nehnuteľnosti/inzercie, na ktorú sa jeho ponuka vzťahuje.

2.5 Na akékoľvek ponuky zaslané po dátume a čase Uzávierky ponúk sa neprihliada. Sprostredkovateľ ani Vlastník nehnuteľnosti nezodpovedá za omeškania/neodoslanie s doručením ponuky navýšenia Kúpnej ceny spôsobené žiadnou stranou a to ani za omeškanie/neodoslanie ponuky spôsobené poskytovateľmi komunikačných služieb.

2.6. V prípade ak by Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny zaslal do času a dátumu Uzávierky ponúk viac ponúk bude sa prihliadať len na jeho najvyššiu ponuku. V prípade, ak by do dátumu a času Uzávierky ponúk bolo doručených viac rovnakých najvyšších ponúk, Sprostredkovateľ oznámi túto skutočnosť Účastníkom procesu licitácie, ktorých ponuky boli prvé v poradí a vyzve už výlučne ich na druhé kolo licitácie.

2.7 Po uplynutí dátumu a času Uzávierky ponúk, Sprostredkovateľ všetky ponuky vyhodnotí a oznámi všetkým Účastníkom procesu Licitácie kúpnej ceny formou sms (resp. iným preukázateľným spôsobom) závery/výsledky procesu Licitácie a to s informáciou či bol účastník procesu licitácie osobou s najvyššou ponukou ako aj informáciu o poradí jeho ponuky.

2.8. Účastníkovi procesu Licitácie, ktorý bude po Uzávierke ponúk vyhodnotený ako prvý v poradí bude zároveň zaslaná výzva na uzavretie Dohody o rezervácii nehnuteľností alebo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s povinnosťou úhrady rezervačného poplatku/zábezpeky vo vopred oznámenej výške.

III. VYHLÁSENIA

3.1 Sprostredkovateľ neručí za plnenia Vlastníka nehnuteľností ani Záujemcov o kúpu nehnuteľností či Účastníkov procesu licitácie kúpnej ceny.

3.2. Oznámenie výsledku procesu Licitácie kúpnej ceny a to ani Účastníkovi procesu licitácie kúpnej ceny prvému v poradí nezakladá samo o sebe právo na prevod vlastníckeho práva na tohto účastníka.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Účastníci procesu licitácie kúpnej ceny podľa týchto všeobecných podmienok sa zaväzujú prednostne uplatniť všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a rozporov, ktoré môžu vzniknúť a riešiť rozpory vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

4.2 Tieto všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.pravoareality.sk/licitacia ak nie je uvedené inak.

4.3 Tieto všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny je Sprostredkovateľ oprávnený meniť alebo dopĺňať, ako aj nahradiť ich novým znením a to vydaním a zverejnením nového znenia všeobecných podmienok licitácie kúpnej ceny na internetovej stránke www.pravoareality.sk

V Prašiciach dňa 1.4.2021

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: