fbpx

Právo

Zmeny v konkurzoch od 1.1.2021

Viacerým odľahlo, keď bola prijatá novela, ktorá priniesla zmeny hlavne v oblasti “malých konkurzov.”

Čo to vôbec konkurz je? Konkurz je jeden zo spôsobov ukončenia podnikania. Jeho podstata spočíva v speňažení majetku dlžníka (spoločnosti) a následnom uspokojení pohľadávok veriteľov.

Delíme ich na “veľký a malý konkurz.” Malý konkurz môže vyhlásiť len právnická osoba, ktorá má štatutárny orgán a podľa posledných 5 účtovných závierok nemá majetok ani záväzky väčšie ako 1 milión € .  Podmienkou je ešte to, že si riadne plnil povinnosť zverejňovať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a to do 9 mesiacov od jej zostavenia.  

Znížil sa preddavok na úhradu nákladov a odmeny správcu a to pri malo konkurze na 500 € oproti 1500 € , ktoré musíme platiť pri veľkom konkurze.

Pokiaľ nesplníme svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, tak pri veľkom konkurze nám hrozí pokuta 12 500 € a to pre každého štatutára. Nedá sa tomu žiadnym spôsobom vyhnúť. K tomu nám hrozí aj trestné stíhanie za trestný čin marenie konkurzného a vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 Trestného zákona. Pri malom konkurze je na uvážení súdu akú vysokú pokutu v rozmedzí medzi 1000 a 10 000 € nám uloží.     

Táto pokuta nám však hrozí podľa § 106k zákona o konkurze a vyrovnaní len v tom prípade, že sme porušili vyššie uvedenú povinnosť a zároveň nám po skončení konkurzu zostali neuspokojené pohľadávky vo výške minimálne 50 000 €. Preto odporúčame všetkým štatutárom, aby si dôsledne kontrolovali účtovníctvo. 

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: