fbpx

Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a podmienky poskytovania služieb

Tieto podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu Rady č. 2011/83/UÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ďaľšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a najvyššími štandardami korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a poskytovania služieb.

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“ alebo len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa, resp. zhotoviteľa diela, poskytovateľa služieb, t.j. (JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária, so sídlom 1. Mája 15/15, 956 22 Prašice, IČO: 52088138, DIČ: 1086301744 alebo Sandra Kratochvílová, so sídlom A. Hlinku 55/55, 921 01 Piešťany, IČO: 50149504, DIČ: 1075748234 a Právo & Reality, s.r.o., so sídlom A. Hlinku 55/55 921 01 Piešťany, SR, IČO: 55810063, DIČ: 2122103478, IČ DPH: SK2122103478) a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľností, alebo poskytovaním poradenstva a konzultácii vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní (ďalej aj ako „Zmluva“), resp. písomnej alebo ústnej objednávky, ktorej časť obsahu odkazuje na tieto Podmienky. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, resp. objednávky. Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

1.2.  Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa upravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

2.1. Pojmy uvedené v tomto Článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam uvedený v tomto Článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

Zmluva o sprostredkovaní– (sprostredkovateľská zmluva), na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.

Nájomná zmluva– zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

Nehnuteľnosť– nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v zákone č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon a ktorá je predmetom Zmluvy o sprostredkovaní.

Nevýhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom alebo si zabezpečiť uzatvorenie samotnej Zmluvy aj svojpomocne. Na nevýhradné sprostredkovanie sa ustanovenia 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok nevzťahujú.

Obhliadka: je sprevádzanie potenciálnych kupujúcich, záujemcov v priestoroch predávanej alebo ponúkanej nehnuteľnosti a zodpovedanie ich otázok. Je výslovne zakázané robiť si počas obhliadky vlastné fotografie.

Paušálna náhrada výdavkov– paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej asistencie poskytnutej advokátskou kanceláriou. Ak sa Strany nedohodli inak, paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená v Zmluve o sprostredkovaní. Strany vyhlasujú, že takto určená Paušálna náhrada výdavkov je dostatočná a primeraná.

Realitné služby – sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti.

Sprostredkovateľ– zmluvná strana Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá je tak označená aj v Zmluve.

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strany (strany) Zmluvy, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Zmluve alebo Podmienkach. Medzi Vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany na dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamo rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Zmluvy vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Zmluva o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa ) alebo svojpomocne. Ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok sú účinné a pre obe Strany Zmluvy záväzné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

Záujemca – zmluvná strana Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá je tak označená aj v Zmluve o sprostredkovaní.

Zmluva – Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti, Kúpna zmluva alebo Nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou. Pod pojmom zmluva sa rozumie akákoľvek aj iná nepomenovaná zmluva, resp. dohoda z ktorej vyplývajú vzájomné práva a povinnosti.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.

Článok III.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

3.1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Zmluve o sprostredkovaní.

3.2. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.3. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

3.4. Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi, je uvedený v Zmluve o sprostredkovaní.

3.5. Sprostredkovateľ zodpovedá za vady Realitných služieb podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka. Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov je uverejnená na webovom sídle Sprostredkovateľa.

3.6. Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých Zmlúv.

Článok IV.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

Pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

4.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

4.2. Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľnosti v elektronických a/alebo tlačených inzertných médiách. Výber inzertných médií určuje Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je taktiež povinný propagovať Nehnuteľnosť aj ďalšími spôsobmi dohodnutými so Záujemcom.

4.3. Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľovi Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií.

4.4. Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zaväzuje:

a) kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zničením,

b) pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,

c) navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti v vykonávaním činností podľa Dohody, pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy/ obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti a/ alebo majetku Záujemcu v tejto Nehnuteľnosti žiadna škoda,

d) pri odchode Nehnuteľnosť starostlivo uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu.

4.5. Prevzatie kľúčov potvrdia Strany v preberacom protokole.

Článok V.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

5.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby – vlastníkov Nehnuteľnosti, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

5.2. Strany sa dohodli, že v prípade záujmu kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu a v prípade záujmu o nájom Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného vrátane ceny energií.

Článok VI.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU

6.1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva zo Sprostredkovateľskej zmluvy.

6.2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

6.3. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebujú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Dohody.

6.4. Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu Dohody.

Článok VII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

7.1. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti. Záujemca je zároveň povinný na vyžiadanie predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.

7.2. Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba „Maklér“), súdnych znalcov a iných odborne zdatných osôb a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.

7.3. Ak bolo Stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie, Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného sprostredkovania neuzavrie zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu Nehnuteľnosti. V opačnom prípade sa Záujemca zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi  Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je 100% zo sumy provízie. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže Sprostredkovateľ v prípade výhradného sprostredkovania vynakladá výrazne vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby.

7.4. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 7.3. je splatná na účet Sprostredkovateľovi najneskôr v lehote do 10 od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

7.5. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.

Článok VIII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

8.1.  Ak Sprostredkovateľ vykoná so Záujemcom obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke so Sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi neznáma.

Článok IX.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROVÍZII

9.1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.

9.2. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.

9.3. Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednoznačne započítať.

9.4. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.

9.5. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo po skončení platnosti Dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa. V zmysle § 647 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. má sprostredkovateľ nárok aj na paušálnu náhradu nákladov.

9.6. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Paušálnu náhradu výdavkov, ak Záujemca napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť).

9.7. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 9.6. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

9.8 Pokiaľ provízia nebude uhradená zo zaplateného depozitu ani vyplatená v hotovosti, tak sprostredkovateľ vystaví faktúru so splatnosťou 3 kalendárnych dní. Faktúra môže byť odoslaná písomne poštou alebo kuriérom alebo osobne podaná do sídla, miesta podnikania alebo bydliska kupujúceho/objednávateľa/záujemcu. Sprostredkovateľ je oprávnený zaslať faktúru aj elektronicky na email záujemcu alebo predávajúceho. Po uplynutí 48 hodín dní od odoslania faktúry emailom sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú objednávateľom. Pokiaľ záujemca/objednávateľ vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať sprostredkovateľa v lehote 2 dní od obdržania ako aj o dôvodoch vrátenia. Po prepracovaní faktúry plynie pôvodná lehota splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet sprostredkovateľa.

9.9. Pri omeškaní záujemcu alebo predávajúceho s úhradou faktúry si môže sprostredkovateľ uplatniť voči nemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 40% z celkovej výšky provízie.

Článok X.

PROVÍZIA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

10.1. Ak je predmetom sprostredkovania predaj alebo prenájom Nehnuteľnosti výška provízie Sprostredkovateľa je určená v Zmluve o sprostredkovaní. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

10.2. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj alebo prenájom Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú Zmluve o sprostredkovaní, ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v Zmluve o sprostredkovaní, ak sa Strany nedohodli inak.

10.3. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobu, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

10.4. V prípade, ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie pri predaji alebo prenájme Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinného výhradného sprostredkovania alebo ak Záujemca bez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov vo výške 100% z výšky provízie. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná.

10.5. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 10.4. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

Článok XI.

PROVÍZIA

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

11.1. Ak je predmetom sprostredkovania kúpa alebo nájom Nehnuteľnosti výška provízie Sprostredkovateľa je určená v Zmluve o sprostredkovaní  Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

11.2. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobu, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti vo vlastníctve tejto osoby). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

11.3. V prípade sprostredkovania kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti ostáva nárok na províziu Sprostredkovateľovi zachovaný aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu na takú Nehnuteľnosť, ktorá mu  bola predstavená Sprostredkovateľom, hoci jej parametre sú odlišné od tých, ktoré Záujemca ako požadované uviedol Sprostredkovateľovi alebo boli definované v  Zmluve o sprostredkovaní.

11.4. Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Zmluvy o sprostredkovaní zálohu na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.

Článok XII.

DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

12.1. Písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Zmluve o sprostredkovaní, prípadne na inú adresu, ktorú táto Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená.

12.2. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom (na adresy uvedené v Zmluve o sprostredkovaní) alebo telefonicky. Druhou Stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje za doplnenie alebo zmenu Zmluvy o sprostredkovaní. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší dátum doručenia.

12.3. Strana, ktorá zmenila svoju adresu, je povinná bez zbytočnosti informovať druhú Stranu

Článok XIII.

ZÁNIK DOHODY

13.1. Zmluva o sprostredkovaní zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, príp. Zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

13.2. V prípade, ak si Strany v Zmluve o sprostredkovaní dojednali nevýhradné sprostredkovanie, je každá zo zmluvných strán oprávnená zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať.

13.3. V prípade, ak si Strany v Zmluve o sprostredkovaní dojednali výhradné sprostredkovanie, môže niektorá zo zmluvných strán túto zmluvu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo výhradné sprostredkovanie dojednané, a pred uplynutím tejto doby iba v prípade, ak je Sprostredkovateľ preukázateľne nečinný.

13.4. Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej Strane, príp. neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.

13.5. Záujemca má právo v prípade uzavretia zmluvy v prevádzkových priestoroch sprostredkovateľa odstúpiť od Zmluvy o sprostredkovaní bez uvedenia dôvodu v lehote 4 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov sprostredkovateľa uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa uzavretia Zmluvy o sprostredkovaní.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy (napríklad prostredníctvom pošty alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v zmluve. Na tento účel môže záujemca použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je prílohou Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

13.6. Po odstúpení od Zmluvy Sprostredkovateľ vráti Záujemcovi všetky platby, ktoré Záujemca uhradil sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Platby budú Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od Zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil Záujemca, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

13.7. Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania Realitných služieb  počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočné poskytnuté plnenia odo dňa kedy sa začalo s poskytovaním služby (vrátane predzmluvných rokovaní), až do dňa kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od Zmluvy. 

V prípad odstúpenia od zmluvy do 14 dní od podpisu zmluvy o sprostredkovaní kedy nedošlo ešte k úplnému poskytnutiu služby, iba čiastočnému, má sprostredkovateľ nárok na náhradu paušálnych nákladov za stratu času vo výške 500,-€ (slovom päťsto eur) a okrem toho na náhradu všetkých preukázateľných nákladov, ktoré mu okrem toho vznikli, ako napr. objednaný znalecký posudok, poplatky za inzerciu, reklamu, upratanie nehnuteľnosti, sťahovanie alebo iné náklady.

13.8. Záujemca nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Realitných služieb začalo výslovným súhlasom Záujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí Realitných služieb právo na odstúpenie od Zmluvy, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Realitných služieb.

13.9 V prípade odstúpenia od sprostredkovateľskej zmluvy, jej jednostranného zrušenia, alebo vypovedania zmluvy po uplynutí lehoty 14 dní od podpisu zmluvy, má sprostredkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške provízie a ostatné náklady a škody sa riadia cenníkom zverejneným na internetovej stránke sprostredkovateľa.

Článok XIV

Podmienky používania web stránky Sprostredkovateľa

14.1 Ak nie je uvedené inak, celý text a ostatné informácie na webovej stránke sprostredkovateľa sú jeho duševným vlastníctvom.

14.2 Na stránke je dovolené sledovať zverejnené videá a sťahovať elektronické publikácie (ebooky) pokiaľ sú zadarmo alebo si ich objednávateľ/kupujúci zakúpil.

14.3 Nie je dovolené publikovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, videá alebo články z tejto stránky na internete (na ľubovoľnej webovej stránke, na stránkach na zdieľanie súborov, na stránkach na zdieľanie videí či na sociálnej sieti).

14.4 Ďalej nie je dovolené:

 • Poskytovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky prostredníctvom softvérovej aplikácie alebo ako súčasť softvérovej aplikácie (ani nahrávať takéto materiály na server, aby sa dali využiť pomocou softvérovej aplikácie).

 • Reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, rozširovať alebo inak používať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky na komerčné účely alebo za peniaze (aj keď to nezahŕňa zisk).

 • Vytvárať a šíriť akékoľvek softvérové aplikácie, nástroje alebo techniky na zber, kopírovanie, sťahovanie, extrahovanie [extraction], zhromažďovanie [harvesting] a scrapovanie [scraping] dát, HTML stránok, obrázkov alebo textu z tejto webovej stránky. (Netýka sa to voľne šíriteľných, nekomerčných aplikácií určených na sťahovanie elektronických súborov, ako sú EPUB, PDF, MP3 a MP4, z verejnej časti tejto stránky.)

 • Zneužívať stránky alebo ich funkcie, ako napríklad narušovať dostupnosť stránok alebo pristupovať na stránky či používať ich funkcie využitím metód, ktoré nie sú priamo poskytnuté na stránkach.

 • Používať tieto stránky spôsobom, ktorý stránky poškodí alebo by mohol spôsobiť ich poškodenie, narušenie ich dostupnosti alebo obmedzenie či znemožnenie prístupu na ne; používať stránky spôsobom, ktorý je v nejakom ohľade pochybný, nelegálny, podvodný alebo škodlivý alebo ktorý je spojený s nejakým pochybným, nelegálnym, podvodným či škodlivým zámerom alebo činnosťou.

 • Použiť stránky alebo obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text či videá na akékoľvek obchodné účely.

Webová stránka a jej obsah patriaca alebo spravovaná poskytovateľom môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.  Poskytovateľ nezodpovedá za chyby v zobrazení predávanej služby alebo v jej popise.

V prípade, že dôjde k porušeniu tohto článku a ktokoľvek použije článok alebo fotografiu alebo prezentovanú predávanú nehnuteľnosť s cieľom prezentovať ten obsah ako vlastný, či už priamo alebo nepriamo s cieľom dosiahnutia zisku, dochádza k porušovaniu autorských práv a porušovateľ tak zodpovedá za svoje konanie v plnej výške a je povinný bezodkladne odstrániť tento obsah zo svojich webstránok, profilov atď, inak je povinný bezodkladne do 3 dní zaplatiť spoločnosti JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária sumu 3000,-€ (tritisíc eur).

Rovnaká sankcia platí aj v prípade, že tretia osoba upraví fotografiu alebo video, tak že ho zostrihá, oreže alebo odstráni vodoznak autora s cieľom prezentovať ich ako vlastné.

Článok XV.

Podmienky poskytovania služby konzultácie a poradenstva 

15.1 Služby (konzultácie, poradenstvo, dodanie dokumentov a podobne) môžu byť poskytované v spolupráci so subdodávateľmi kancelárie (najmä spolupracujúci advokáti a právnici, znalci, tlmočníci, finanční poradcovia atď.). Pod pojmom kancelária sa rozumie dodávateľ/zhotoviteľ/splnomocnenec v zmysle objednávky, zmluvy, splnomocnení alebo dohody bez ohľadu na jeho označenie alebo obchodné meno. O spolupráci so subdodávateľmi je kancelária povinná Klienta informovať, pričom v prípade nesúhlasu klienta s poskytovaním subdodávateľských služieb je tento povinný to kancelárii oznámiť bez zbytočného odkladu. Kancelária nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla Klientovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov, či informácií kancelárii, alebo v dôsledku konania alebo nekonania akejkoľvek osoby odlišnej od kancelárie. Kancelária sa zaväzuje, že do 30 dní ako obdrží akúkoľvek časť peňažných prostriedkov, ktoré budú súvisieť so službami kancelárie, tieto peňažné prostriedky, po odpočítaní odmeny kancelárie, bezhotovostným prevodom prevedie na číslo účtu Klienta. Kancelária a klient sa dohodli na oprávnení kancelárie započítať vzájomné pohľadávky, ktoré na strane Klienta môžu spočívať v práve na vydanie peňažného plnenia, ktoré bude súvisieť so službami a na strane kancelárie v práve na odmenu. Kancelária si vyhradzuje právo nedodržať termín prevodu peňažných prostriedkov v prípade, ak nebude platba, ktorú obdrží, identifikovaná, alebo identifikovateľná, tzn. ak nebude označený platca alebo účel platby tak, aby z nej bolo možné zistiť, od koho platba pochádza alebo čo sa ňou uhrádza.

15.2 Kancelária má právo odmietnuť vykonanie služby v prípade, ak (i) by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej dobrej povesti, (ii) nie je schopná splniť objednávku včas a/alebo podľa požiadaviek Klienta, alebo (iii) v prípadoch, ktoré predpokladá Zákon

15.3 V súvislosti s poskytovaním Služieb sa Klient zaväzuje, že poskytne kancelárii všetky potrebné a úplné informácie, listiny, podklady, plné moci ako aj inú súčinnosť (vrátene komunikácie bez zbytočného odkladu, resp. na výzvu zo strany kancelárie), ktorá je potrebná alebo žiaduca pre riadne plnenie záväzkov kancelárie, ktoré jej vyplývajú z tejto Zmluvy.

15.4 Klient vyhlasuje, a za týmto účelom sa zaväzuje, vykonať všetky úkony, ktorými bude zabezpečené, že kancelária bude od uzatvorenia Zmluvy a počas celej doby platnosti Zmluvy jedinou výlučnou osobou, ktorá bude vykonávať úkony súvisiace s obsahom, ktorý sa týka dohodnutých služieb. 

15.5 Ak Klient odovzdáva kancelárii informáciu zachytenú na hmotnom nosiči so záznamom informácii (najmä papierový dokument, CD, USB kľúč), zaväzuje sa odovzdať iba taký hmotný nosič so záznamom informácií, ktorý má charakter kópie, pričom vyhlasuje, že originál hmotného nosiča so záznamom informácií má vo svojej držbe a tak to zostane počas celej doby platnosti Zmluvy. Kancelária tak nenesie zodpovednosť za Klientom zverený originál hmotného nosiča so záznamom informácií.

15.6 Klient vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v Zmluve,  sú pravdivé. Klient sa zaväzuje neposkytnúť žiadnej osobe informácie o obsahu Zmluvy, ani o odmene, fakturácii a platobných podmienkach. 

15.7 Klient súhlasí, aby kancelária pri svojej prezentácii a reklame uvádzala ako referenciu názov (obchodné meno alebo iné meno) Klienta, logo, názov domény (webového sídla Klienta alebo jeho prevádzky) alebo iné označenie Klienta alebo jeho obchodných produktov (napr. logo alebo iné označenie produktu, či služby Klienta), prípadne aj druh služieb, ktoré poskytuje Klient, ako aj druh služieb, ktoré kancelária Klientovi poskytuje alebo poskytla.

15.8 Odmena môže byť dohodnutá najmä ako:
(i) hodinová odmena 
(ii) paušálna odmena
(iii) odmena za výsledok (podielová odmena);
(iv) osobitne dohodnutá odmena (napr. kombináciou vyššie uvedených odmien).

15.9 Nárok kancelárie na zaplatenie odmeny vzniká okamihom vykonania úkonu služby. Klient a kancelária sa dohodli, že odmena za poskytovanie služieb vypočítaná podľa hodnoty sporu platí počas celej doby poskytovania služieb. Uvedené platí za predpokladu, že nevyjdú najavo skutočnosti odôvodňujúce vyššiu hodnotu sporu a uplatňovaného nároku; v takom prípade je pre určenie odmeny rozhodujúca vyššia hodnota sporu a uplatňovaného nároku. 

15.10 Nárok kancelárie na zaplatenie Podielovej odmeny vzniká dňom obdržania sumy Klientom. Za obdržanú sumu sa považuje aj suma, ktorú Klient,  kancelária alebo osoba, na ktorú bude alebo boli práva súvisiace s poskytovaním služieb (alebo práva z nich vyplývajúce) prevedené, či postúpené, obdrží odo dňa uzatvorenia Zmluvy, a ktorá sa týka služieb v zmysle Zmluvy, alebo ktorá akokoľvek súvisí s činnosťou kancelárie v prospech Klienta; za obdržanie sumy vo výške Pohľadávky sa považuje aj zápočet, uznanie, odpustenie, nahradenie, prípadne iný peniazmi oceniteľný úkon. Uvedená podielová odmena sa vzťahuje aj na situácie, kedy činnosťou kancelárie dôjde k ušetreniu, účinnej obrane, resp. kedy nedôjde k úbytku na majetku Klienta, ku ktorému by došlo, pokiaľ by kancelária neposkytovala služby.  O vzniku nároku na Podielovú odmenu je Klient povinný kanceláriu informovať bez zbytočného odkladu po okamihu, ako sa o ňom dozvie. 

15.11 V prípade, ak nedôjde k súčinnosti Klienta pri vymáhaní Pohľadávky bez zbytočného odkladu, alebo k vymoženiu akejkoľvek časti Podielovej odmeny z dôvodu nepravdivosti alebo neúplnosti dodaných podkladov, alebo ak sa akékoľvek vyhlásenie podľa tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé, prípadne z akéhokoľvek iného dôvodu na strane Klienta, právo (nárok) na Podielovú odmenu vzniká a stáva sa splatným dňom doručenia výzvy na úhradu Podielovej odmeny, alebo uplynutím lehoty, ktorá je v tejto výzve uvedená. Splatnosť nároku na Podielovú odmenu rovnako vzniká vtedy.

15.12 V prípade, ak Klient nebude bez zbytočného odkladu vymáhať prostredníctvom exekučného konania súdom právoplatne a vykonateľne priznanú pohľadávku, prípadne neposkytne v exekučnom konaní súčinnosť pre vymoženie jeho Pohľadávky (alebo akejkoľvek jej časti) do 30 dní odo dňa kedy ho na to kancelária vyzve, Podielová odmena vypočítaná podľa výšky Pohľadávky, je splatná uplynutím 30 dní od výzvy na vymoženie, či podania návrhu na vykonanie exekúcie.

15.13 Nárok na Podielovú odmenu nezaniká ani v prípade ukončenia Zmluvy pred vymožením pohľadávky; nárok na Podielovú odmenu trvá aj po zániku Zmluvy, ak dôjde k obdržaniu, resp. vymoženiu predmetnej Pohľadávky. Rovnako nezaniká ani žiadna iná povinnosť Klienta v zmysle Zmluvy, pokiaľ jej účelom je vymoženie Podielovej odmeny.

15.14 Klient si je vedomý, že kancelária je oprávnená od neho požadovať úhrady súvisiace s poskytovaním služieb spočívajúce najmä vo/v:
▪ vynaložených nevyhnutných hotových výdavkoch – najmä súdne poplatky a iné poplatky, pohonné hmoty (podľa reálnej spotreby alebo podľa technického preukazu), cestovné, telekomunikačné, výdavky za znalecké posudky, preklady odpisy; voľba spôsobu vynaloženia hotových výdavkov (napr. voľba dopravného prostriedku) je na kancelárii, ktorá prihliada na časovú efektivitu poskytovania služieb (prednostným dopravným prostriedkom je osobné motorové vozidlo, ak sa kancelária nerozhodne inak),
▪ náhrade za stratu času cestovaním.

15.15 Klient a kancelária sa dohodli, že dohodnutá odmena alebo úhrady budú kancelárii patriť aj v prípade akéhokoľvek prechodu alebo prevodu práv a povinností týkajúcich sa služieb na inú osobu, alebo aj v prípade, ak sa Klient týchto práv a povinností vzdá alebo ich odpustí, urovná, nahradí, zamení alebo právo kancelárie na odmenu za poskytovanie služieb inak zmarí; to neplatí, ak sa Zmluvné strany (alebo ich nástupníci) písomne dohodnú inak. 

15.16 Ak z vyššie uvedeného nevyplýva inak, Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedené odmeny a náhrady nie sú dohodnuté ako alternatívne, alebo, že sa započítavajú, ale že sú také, ktoré sa kumulujú (spočítavajú). Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade zvýšenia inflácie v Slovenskej republike, má kancelária právo na zvýšenie dohodnutej odmeny, a to o medziročné percento zvýšenia indexu spotrebiteľských cien oproti roku, v ktorom bola táto Zmluva uzatvorená. Smerodajným údajom je percento vyhlásené Štatistickým úradom Slovenskej republiky; odmenu je možné zvýšiť aj dodatočne (spätne), najviac však k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom bola zvýšená inflácia nameraná.

15.17 Kancelária je oprávnená vystaviť a predložiť faktúru Klientovi za služby kedykoľvek od ich  dodania/poskytnutia alebo od vzniku nároku na odmenu a/alebo náhradu. Splatnosť faktúr je 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania. Faktúra vystavená elektronicky nemusí obsahovať podpis a v zmysle zákona o účtovníctve je plnohodnotným daňovým dokladom.  

15.18 V prípade, ak boli vykonané akékoľvek služby pred podpisom Zmluvy, Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred začatím poskytovania týchto služieb oboznámený s výškou odmeny, ktorá zodpovedá výške odmien a náhrad podľa Zmluvy. V prípade ak sa v zmluvnom vzťahu vyskytuje alebo vyskytne cudzí (medzinárodný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa spravujú a budú sa spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktorý si na tento účel zhodne zvolili. Zmluvné strany sa dohodli, že výlučnú právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou budú mať všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

16.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

16.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a dodatky je možné vykonať iba po dohode strán a výlučne v písomnej podobe.

16.4. Záujemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.5. Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, Internete a pod.

16.6. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o sprostredkovaní uzavretej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe Strany záväzné. Právne vzťahy z nej vyplývajúce sa spravujú Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia Zmluvy.

16.7. Ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť príslušné ustanovenie platným ustanovením, ktoré bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

16.8. Zmluva o sprostredkovaní a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky

16.9 Sprostredkovateľ vyhlasuje, že neposkytuje právne ani daňové poradenstvo podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z. o daňových poradcoch a Slovenskej komory daňových poradcov

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na aký účel budú osobné údaje spracúvané?

Sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údahov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o sprostredkovaní. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu zo Zmluvy vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Zmluva. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa.

Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo podľa okolností zahŕňa najmä: a) identifikáciu klienta, b) identifikáciu konečného užívateľa výhod, c) zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou, d) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu, e) zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, f) zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu, g) zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu.

Vzhľadom na to, že záujemca môže podávať pokyny sprostredkovateľovi aj telefonicky, udeľuje týmto sprostredkovateľovi súhlas s nahrávaním ich hovorov za účelom dokazovania po dobu platnosti tejto zmluvy, resp. ešte 3 roky po skončení platnosti tejto zmluvy.

Komu môže byť osobné údaje poskytnuté?

V súvislosti s naplnením cieľov Zmluvy môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napríklad:

 • realitným maklérom Sprostredkovateľa,

 • advokátovi za účelom prípravy alebo posúdenia zmluvnej dokumentácie ( napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy,

 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie,

 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť,

 • finančnému sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti,

 • spolupracujúcej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje druhú zmluvnú stranu v spoločnom obchodnom prípade,

 • príslušnému okresnému úradu ( katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.

Ako dlho budú osobné údaje uchované?

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z.z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Aké máte práva?

Máte právo:

 • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

 • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

 • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektrickom formáte a preniesť ich k inému subjektu ( avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami),

 • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Poučenie o možnosti reklamácie

V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa môžete uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Sprostredkovateľa. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Pri uplatnení reklamácie sa môžete rozhodnúť, ktoré z práv podľa Obchodného zákonníka si uplatňujete.

Sprostredkovateľa na základe Vášho rozhodnutia určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie nie je dotknuté Vaše právo na náhradu škody.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej služby alebo jej časti, a to vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je Vaša reklamácia neoprávnená, Sprostredkovateľ reklamáciu zamietne. Sprostredkovateľ znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Sprostredkovateľa na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

Sprostredkovateľ Vám pri uplatnení reklamácie vydá potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Sprostredkovateľ Vám doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám Sprostredkovateľ nemusí doručovať, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie inak. Sprostredkovateľ o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

Máte právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že Sprostredkovateľ porušil Vaše práva. Ak sprostredkovateľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.skadr@soi.sk. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd nie je dotknutá.

Návrh musí obsahovať Vaše meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie Sprostredkovateľa, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa domáhate, dátum, kde ste sa obrátili na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Sprostredkovateľom bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu ste povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný aj on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

príloha č.3

Vzorový formulár na odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní:

Adresát (identifikačné údaje Sprostredkovateľa)

Odosielateľ (identifikačné údaje Záujemcu)

 

VEC: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní

            Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som, ako Záujemca, s Vami uzatvoril dňa…………… .

 

V……………………………dňa…………………..

 

                                   ……………………………

                            Záujemca ()

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: