fbpx

Poučenie spotrebiteľa

Podnikateľ:

Názov: JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária
Sídlo: 1. Mája 15/15, 956 22 Prašice

IČO: 52088138

alebo 

Sandra Kratochvílová, so sídlom A. Hlinku 55/55, 921 01 Piešťany, IČO: 50149504, DIČ: 1075748234

Za ktorého koná: JUDr. Michal Kratochvíl

Email: viemcochcem@pravoareality.sk

Tel. č: +421 949 267 555

týmto poučuje spotrebiteľa: ………………………………………………, 

r. č.: ………………………………………., 

bytom: …………………………………………

(ďalej len „Spotrebiteľ“)

podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) pred uzavretím zmluvy mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho (ďalej len „Poučenie spotrebiteľa“) jasne a zrozumiteľne o tom, že:

1. Predávajúci je firmou pôsobiacou ako realitný sprostredkovateľ najmä v oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností prostredníctvom siete realitných maklérov.

Predávajúci poskytuje na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi ním a Spotrebiteľom (ďalej len „Sprostredkovateľská zmluva“) služby vedúce k uzatvoreniu zmluvy medzi Spotrebiteľom a treťou osobou, predmetom ktorej bude kúpa a predaj, prenájom alebo podnájom nehnuteľnosti dohodnutých v Sprostredkovateľskej zmluve.

2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet na adrese sídla Predávajúceho uvedeného v úvode tohto Poučenia spotrebiteľa.

3. Celková cena poskytnutej služby, ktorá je predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy predstavuje sprostredkovateľskú províziu dohodnutú v predloženej Sprostredkovateľskej zmluve. Ostatné služby sa riadia platným cenníkom zverejneným na internetovej stránke podnikateľa www.pravoareality.sk

4. Na účely uzavretia zmluvy je možné využiť prostriedky diaľkovej komunikácie. V tom prípade, že spotrebiteľ má kvalifikovaný elektronický podpis, bude mu zaslaný návrh rezervačnej zmluvy a po jeho preštudovaní a akceptácii, podpíše dokument vo formáte pdf so svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade, že spotrebiteľ nemá kvalifikovaný elektronický podpis, po zaslaní a preštudovaní a akceptácii návrhu zmluvy, si ju spotrebiteľ vytlačí, vlastnoručne podpíše, čitateľne naskenuje a zašle podnikateľovi.

5. Sprostredkovateľská provízia je splatná v deň uzavretia Sprostredkovávanej zmluvy, a započítaním na depozit vyplatený kupujúcim alebo vyplatená v hotovosti (max do sumy 5000 €) alebo bankovým prevodom na účet Spro-stredkovateľa uvedený v záhlaví Sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom za podmienok dohodnutých priamo v Sprostredkovateľskej zmluve. Predávajúci bude služby poskytovať počas doby trvania Sprostredkovateľskej zmluvy, bližšie popísanej v bode 7.1 priloženej Sprostredkovateľskej zmluvy, ktorej je toto Poučenie spotrebiteľa neoddeliteľnou súčasťou.

6. Na účely tohto (6.) až 9. bodu Poučenia spotrebiteľa sa pojmom „Zmluva“ rozumie Sprostredkovateľská zmluva. Predávajúci poučuje Spotrebiteľa o tom, že v Zmluve môže udeliť výslovný súhlas s tým, že Predávajúci začne s plnením služieb ihneď po uzavretí Zmluvy, teda ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ udelením súhlasu v Zmluve so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ v prípade súhlasu s poskytovaním služieb Predávajúcim ihneď po uzavretí Zmluvy udelí výslovný súhlas v Zmluve. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas s tým, že Predávajúci začne poskytovať služby ihneď po uzavretí Zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia odstúpení od Zmluvy. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a obdržal formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý je prílohou tohto Poučenia spotrebiteľa.

7. V prípade, ak Spotrebiteľ neudelí v Zmluve výslovný súhlas s tým, že Predávajúci začne poskytovať služby ihneď po uzavretí Zmluvy, predchádzajúci bod sa neuplatní a Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

8. Ak Spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od Zmluvy, Spotrebiteľ môže toto svoje právo uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na trvanlivom nosiči. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľ informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom), na adresu uvedenú v tomto poučení. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Zmluvy využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý dostal spolu s týmto Poučením spotrebiteľa. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, Zmluva sa zrušuje od začiatku.

9. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10. Predávajúci zodpovedá za vady služby v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. V zmysle § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci uvádza, že prijal tzv. „Etický kódex.“.

11. Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutú v Sprostredkovateľskej zmluve, pričom začiatok doby trvania Sprostredkovateľskej zmluvy sa počíta odo dňa podpisu Sprostredkovateľskej zmluvy. Ak je trvanie Sprostredkovateľskej zmluvy na dobu neurčitú je Spotrebiteľ aj Predávajúci oprávnený ukončiť Sprostredkovateľskú zmluvu písomnou výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu, pričom Sprostredkovateľská zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby v trvaní 30 dní, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Pokiaľ ale dôjde k uzavretiu rezervačnej zmluvy spôsobom a za podmienok určených v Sprostredkovateľskej zmluve, Sprostredkovateľská zmluva nezanikne skôr než za 2 mesiace od uzavretia spomenutej rezervačnej zmluvy.

12. V prípade, že je zmluva uzavretá na dobu určitú a zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany nedôjde najmenej päť dní pred skončením jej platnosti k doručeniu písomného oznámenia, že už nemá záujem na ďalšom predĺžení tejto Zmluvy, platnosť tejto Zmluvy sa automaticky predlžuje vždy o ďalšie 2 mesiace.

13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa podľa prvej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

V ………………………………… 

dňa …………………………………

Podpis spotrebiteľa

 

 

Vzorový formulár na odstúpenie od objednávky (zmluvy):

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Záujemca:

Meno a priezvisko: ………………………………………….

Adresa: ……………………………………

Dátum narodenia: ……………………………

Sprostredkovateľ:

Názov: JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária
Sídlo: 1. Mája 15/15, 956 22 Prašice

IČO: 52088138,

Sandra Kratochvílová, so sídlom A. Hlinku 55/55, 921 01 Piešťany, IČO: 50149504, DIČ: 1075748234

VEC: Odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o sprostredkovaní zo dňa …………………., ktorú som ako záujemca uzatvoril s Vami ako sprostredkovateľom, ktorej predmetom bol záväzok Sprostredkovateľa poskytnúť služby smerujúce k sprostredkovaniu uzavretia kúpnej alebo nájomnej zmluvy s treťou osobou..

V ………………………. 

dňa ……………………….

__________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: