fbpx

Etický Kódex

 

Naším cieľom je byť profesionálnym a zodpovedným partnerom v oblasti predaja, nákupu či prenájmu nehnuteľností pre našich klientov. Preto sa držíme týchto zásad:

 

(1) Pri výkone činností konáme čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Snažíme sa služby poskytovať vždy odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) S klientmi jednáme úctivo s profesionálnou etikou a rešpektujeme ich práva. Nezamlčujeme im podstatné skutočnosti ani neskresľujeme skutočnosti. Nepoužívame klamlivé a podvodné praktiky. Vždy im poskytneme aktuálne informácie.

(3) Dodržiavame všeobecne záväzné právne predpisy a konáme s odbornou starostlivosťou a svoju odbornosť sa snažíme neustále zvyšovať.

(4) Za žiadnych okolností neposkytujeme služby ani sa nepodieľame na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom, neuvádzame klienta do omylu, nezneužívame jeho dôveru vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby, nezamlčujeme klientovi žiadnu skutočnosť, podstatnú pre úspešné uskutočnenie obchodného prípadu.

(5) Neposkytujeme poradenstvo klientom ani tretím osobám, ktoré presahujú našu odbornosť. V takom prípade prizveme odborníka ako napr. advokát, daňový a finančný poradca a podobne.

(6) Svojich klientov jasne a jednoznačne, pravidelne a pravdivo informujeme o stave a priebehu obchodného prípadu s cieľom zabezpečiť jeho maximálnu transparentnosť

(7) Dodržiavame dohody a termíny. Pristupujeme ku klientom bez predsudkov.

(8) Nezúčastňujeme sa nekalej súťaže na realitnom trhu, neznevažujeme činnosť iných maklérov, ani sa nevyjadrujeme k činnosti konkurenčných spoločností s úmyslom ich poškodiť. V prípade požiadavky o názor, sa vyjadríme slušným a korektným spôsobom.

(9) Dodržiavame diskrétnosť a profesionálne tajomstvo. Neprezradíme žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získame od svojho klienta alebo iného partnera, ktorá by mohla ohroziť jeho dobrú povesť.

(10) Vždy informujeme klienta o konečnej výške provízie, resp. odmeny za naše služby a o priebehu prípadu.

(11) Starostlivo nakladáme s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré nám boli zverené, chránime ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobíme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred prístupom nepovolaných osôb.

(12) Chránime osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

(13) V prípade, ak prijmeme od klienta preddavok na svoju odplatu (odmenu), použijeme ho iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(14) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, vynasnažíme sa ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť v zmysle reklamačného poriadku.

 

Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť 1.2.2021.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: