fbpx

Právo

Kupujete nehnuteľnosť v dobrej viere a predsa sa nestanete vlastníkom ?

Kupujete nehnuteľnosť a myslíte si, že si stačí overiť majiteľa na LV ? OMYL !
 
Na Slovensku panuje paradoxná situácia. Najvyššie súdne inštancie ako Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR vydali množstvo rozsudkov, v ktorých na jednej strane uviedli, že pokiaľ konáte v dobrej viere, tak môžete nadobudnúť vlastníctvo aj od nevlastníka, pokiaľ bol zapísaný na LV. Na druhej strane tie isté súdy vydali množstvo rozsudkov, kde tvrdili, že aj keď konáte v dobrej viere a je zapísaný majiteľ na LV, tak to nie je možné, nakoľko platí latinská zásada “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”, teda nikto nemôže previesť na druhého viac práv ako má. Tak sa vyznaj 🙂 
 
Preto Veľký senát obchodnoprávneho kolégia NS SR vydal dňa 27. apríla 2021 Uznesenie, sp. zn. 1VObdo/2/2020, kde podrobne celú problematiku rozobral a bol to fakt dlhý rozsudok 🙂 Tu je citát z neho:
 
“V. Na základe absolútne neplatného právneho úkonu nie je možné nadobudnúť vlastnícke právo, a to ani v prípade, že na jeho podklade bol uskutočnený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
 
VI. S poukazom na právnu zásadu, podľa ktorej nikto nemôže previesť na iného viac práv, ako sám má (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), nemôže platne previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na inú osobu ten, kto je na základe absolútne neplatného právneho úkonu vedený v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľností.
 
VII. Dobrá viera nadobúdateľa, že hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec nadobúda od vlastníka, má vplyv na nadobudnutie vlastníckeho práva, len pokiaľ zákon v taxatívne vymedzených prípadoch nadobudnutie vlastníckeho práva s poukazom na dobrú vieru ich nadobúdateľa výslovne upravuje. V iných prípadoch právna úprava de lege lata nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka s poukazom na dobrú vieru nadobúdateľa neumožňuje.
 
VIII. Ustanoveniu § 70 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktoré upravuje hodnovernosť údajov katastra, nezodpovedá výklad, podľa ktorého už len sama evidencia vlastníctva nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti zakladá dobrú vieru evidovaného vlastníka v to, že je vlastník.”
Preto sa pri kúpe vždy obráťte na odborníka, najmä právnika, aby ste neprišli o dom aj peniaze a nezostali Vám len oči pre plač. 
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: