fbpx

Právo

Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok

Máte záujem kúpiť pozemok, páči sa Vám lokalita, ale je vedený ako orná pôda, vinica, lesný pozemok, alebo trvalý trávny porast. Budete môcť na ňom stavať? To závisí od viacerých faktorov.

Štát chráni poľnohospodársku a lesnú pôdu zákonom, ako prírodný zdroj, ktorého je obmedzené množstvo a je nenahraditeľný.

Čoho presne sa ochrana týka? To definuje zákon č. 220/2004 Z.z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v § 2 písm. b) definuje poľnohospodársku pôdu ako: „produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.“

Pokiaľ chcete na takomto pozemku stavať, môžete tak urobiť len na základe rozhodnutia o odňatí z pôdneho fondu, ktoré vydáva príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Vyjadrenie od tohto odboru slúži ako podklad na vydanie stavebného povolenia. § 17 ods. 1 z.č. 220/2004 Z.z. stanovuje, že rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Čo budete potrebovať a koľko to bude stáť?

To veľmi závisí od toho či je pozemok v extraviláne (mimo zastavaného územia obce) alebo v intraviláne (v zastavanom území obce).

Pri intraviláne sa žiada iba o stanovisko k vyňatiu pôdy, pri extraviláne o trvalé odňatie. § 17 ods. 2 z.č. 220/2004 Z.z. stanovuje, že „rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce alebo  ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.“ Prílohou je kópia katastrálnej mapy.

Pokiaľ odnímate celý pozemok, nie je potrebný geometrický plán. Ak chcete odnímať len časť pozemku pod budúcou stavbou, bude potrebný aj geometrický plán, ktorý Vám vyhotoví geodet

Potrebné formuláre nájdete v tomto odkaze:

https://www.minv.sk/?usek-ochrany-polnohospodarskej-pody-1

Povinné prílohy: tie definuje § 17 ods. 5 z.č. 220/2004 Z.z.

a) projektová dokumentácia

b) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva, (viď aj § 12 ods. 2 písm. e)

c) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú:

– obec, katastrálne územie, číslo parcely, register „C“ al. „E“ , druh pozemku

– kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie

– dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie,

– potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,

d) vyjadrenie obce ako stavebného úradu; ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja+ odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho

e) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania

f) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia

Následne po vydaní rozhodnutia zašle úrad rozhodnutie na katastrálny odbor a ten do 60 dní vyznačí zmenu pozemku na „ostatnú plochu.“

 

Poplatky:

Tie určuje zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z..

Položka 44: Vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy – 3€

Položka 45: Vydanie rozhodnutia na odňatie poľnohospodárskej pôdy – 33 €

V prípade potreby geometrického plánu náklad cca 300,- Eur (záleží od rozsahu)

Odvod za rozsah odňatia (ten záleží od BPEJ)

Ak je to vinica, tak to vás vyjde najdrahšie. V zmysle § 2 ods. 3 a 4 Nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy je

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v

 
 

a) Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,

 

b) Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,

 

c) Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

 

(4) Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

V zmysle § 4 písm. f) predmetného nariadenia je od odvodu oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na

f) pozemok pod rodinným domom

 
 

1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,

 

2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2,

Bonitované pôdno-ekologické jednotky – tzv. BPEJ si môžete preveriť na tejto stránke

http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=1b9830b956ac411e9789aac54effa744

Následne, keď zistíte aký kód BPEJ má vami vyhliadnutá parcela, tak sa pozrite do Prílohy č. 1 k Nariadeniu č. 58/2013 Z.z. a tam si podľa kódu nájdete koľko zaplatíte za dočasné alebo trvalé odňatie.

Potvrdenie o BPEJ vydáva: (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV; ak nebol ukončený vydá ho pozemkový a lesný odbor okresného úradu alebo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava. Žiadosť môžete podať aj elektronicky.

§ 17a ods. 10 z.č. 220/2004 Z.z. určuje, že Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.

Suma sumárum: nie je to neprekonateľný problém. Trvá to len dlhšie a musíte si zabezpečiť viaceré dokumenty a teda sú to náklady naviac. Odmenou vám však môže byť to, že ste lacno kúpili pozemok mimo obce, takže ste nakoniec ušetrili v porovnaní s tým, keby ste kúpili pozemok v obci.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: